Stadgarna

§ 1  Föreningens namn är Släktföreningen Malmström-Gagneur Sukuyhdistys och dess hemort är Helsingfors stad.

§ 2  Föreningens uppgift är att upprätthålla kontakt mellan medlemmarna i släkten, samt dessutom strävar föreningen till att befrämja släktforskning, vårda släkttraditionen, anordna möten och exkursioner.

§ 3  Medlemmar i föreningen kan de personer bli, vilka är ättlingar till rusthållaren Magnus Wilhelm Malmström (1828-1911) och hans hustru Hilda Johanna f. Gagneur (1842-1896), Sibbo, liksom nämnda ättlingars familjemedlemmar. Erhållna medlemsrättigheter bevaras.

§ 4  Föreningen insamlar en årsavgift vars storlek bestäms av årsmötet.

§ 5  Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som väljes för ett år i sänder och består av fem ordinarie medlemmar: ordförande, viceordförande, sekreterare, kassör och klubbmästare. Därtill väljes två suppleanter.

§ 6  För att bistå styrelsen väljes ett nödigt antal kontaktpersoner.

§ 7  Styrelsen är beslutför, då dess ordförande eller viceordförande jämte två andra medlemmar är närvarande.

§ 8  På styrelsen ankommer att årligen uppgöra föreningens årsredovisning, årsberättelse och budget samt förbereda andra på årsmötet eller extra föreningsmöte förekommande ärenden.

§ 9  Redovisningsåret sammanfaller med kalenderåret. Räkenskaperna bör granskas av en revisor. Räkenskaperna bör överlämnas till revisorn för granskning senast inom februari månad varje år. Revisorn bör returnera räkenskaperna med sitt utlåtande inom 14 dagar efter det att han/hon fått ta del av dem.

§ 10  Föreningens årsmöte bör hållas inom juni månads utgång på plats och tid som styrelsen bestämmer. Vid mötet behandlas följande ärenden:

1. Konstaterande att mötet är lagenligt sammankallat och beslutfört

2. val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet

3. föreningens årsberättelse, årsredovisning och revisorernas utlåtande

4. beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

5. val av styrelsen ordförande, viceordförande, sekreterare, klubbmästare och kassör, samt val av två suppleanter

6. val av minst en revisor och en revisorssuppleant

7. val av kontaktpersoner

8. fastställande av föreningens budget

9. årsavgiften

10. eventuella andra ärenden, som av styrelsen eller medlemmar hänskjutits till årsmötet.

§ 11  Kallelse till årsmöte och extra föreningsmöte sker genom skriftligt meddelande till medlemmarna, vilket postas tre veckor innan mötet.

§ 12  Vid mötet äger varje medlem rösträtt och en röst. Vid jämn fördelning av rösterna avgör ordförandens röst, vid val lotten.

§ 13  Föreningens namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden, endera jämte sekreteraren.

§ 14  Föreningen har rätt att mottaga gåvor och testamenten.

§ 15  Beslut om ändring av stadgarna bör omfattas av minst 3/4 av alla vid omröstningen avgivna röster.

§ 16  Om föreningen upplöses sker det genom två med minst en månads mellanrum hållna föreningsmötens beslut. Föreningens medel tillfaller då någon social verksamhet eller släktforskning.

§ 17  I allt övrigt gäller vad i gällande Lag om föreningar är stadgat.

© Släktföreningen Malmström-Gagneur Sukuyhdistys